חשיבותו הרבה של עריכת הסכם עבודה אישי לעובד

שיתוף ב facebook
Facebook

חוזה עבודה הינו מסמך אשר מסדיר את יחסי עובד ומעביד ומעגן בתוכו את ההסכמות וההבנות בין הצדדים.

החוק אינו מחייב את המעסיק והעובד לחתום על הסכם עבודה, אולם חוק הודעה בכתב לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), תשס"ב-2002, מחייב את המעסיק ליתן לעובד, לא יאוחר מ-30 ימים מהיום שבו העובד התחיל לעבוד אצלו, הודעה בכתב על תנאי העסקה ובה פירוט של תנאי העבודה של העובד.

יצוין, כי קיימת חשיבות רבה לעריכת הסכם עבודה אישי, שכן הסכם מסוג זה יכול להטיב עם העובד ולהוסיף לו זכויות.

יתרה זאת, הסכם העסקה מסדיר הוראות מיוחדות אשר אינן מפורטות בהודעה בכתב לעובד, כגון: איסור הגבלת תחרות, שמירת סודיות, משך העבודה ככל והמדובר בעבודה לתקופה קצובה, תקופת ניסיון של העובד וכיוצ"ב.

יובהר, כי הסכם עבודה אישי אינו יכול לגרוע מהזכויות המוקנות לעובד מכוח חוקים, תקנות, הסכמים קיבוציים, צו הרחבה וכיוצ"ב. לפיכך, הסכמי עבודה אשר כוללים סעיפים המנוגדים לחוק, להסכמים קיבוציים וכיוצ"ב, אינם תקפים ואינם מחייבים את העובד, אף אם העובד חתם על ההסכם, לדוגמא הסכם לעובד בענף השמירה, אשר מופיע בו סעיף לפיו, חרף קיומו של הסכם קיבוצי בענף האבטחה, הוא אינו חל במסגרת יחסי עובד מעביד.

משרדי מתמחה בעריכת הסכמי עבודה מכל הסוגים.

משרדי ישמח לסייע בכל פנייה בנושא.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן